Cenník

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb stanovuje odmenu za právne služby advokáta. Odmena advokáta v advokátskej kancelárii môže byť určená nasledovným spôsobom:

Hodinová odmena


Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.Paušálna odmena


Paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí. Tento typ odmeny je vhodný pre klientov pri dlhodobej spolupráci.Podielová odmena


Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Odmena advokáta v konkrétnom prípade závisí od druhu právnej služby a dohody medzi klientom a advokátom. Výšku odmeny sa prediskutuje s klientom po preštudovaní materiálov a odhadnutí náročnosti prípadu.

Do odmeny advokáta za poskytovanie právnych služieb sa nezahŕňajú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne, správne a iné poplatky, výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy, poplatky za osvedčenie pravosti podpisu, overenie fotokópií dokumentov a iné.Dodatočné náklady klienta


  • správne poplatky potrebné pri ohlásení živnosti (3 € / 90,40 SKK) za každý predmet podnikania)
  • správny poplatok za podanie žiadosti o výpis zo živnostenského registra (3 € / 90,40 SKK)
  • súdne poplatky za zápis akciovej spoločnosti do Obchodného registra (829,50 € / 24.989,52 SKK)
  • súdne poplatky za zápis iných právnických osôb do Obchodného registra (331,50 € / 9.986,77 SKK)
  • súdne poplatky za zápis organizačnej zložky do Obchodného registra (331,50 € / 9.986,77 SKK)
  • súdne poplatky za zápis zmeny údajov v Obchodnom registri (66 € / 1.988,32 SKK)
  • ďalšie súdne poplatky v súlade so zákonom o súdnych poplatkoch
  • správne poplatky na zápis vlastníckeho práva, resp. vecného bremena do katastra nehnuteľností (66 € / 1.988,32 SKK),
  • správne poplatky na zápis vlastníckeho práva, resp. vecného bremena do katastra nehnuteľností v prípade oznámenia o zamýšľanom vklade (51 € / 1.536,43 SKK)