Lehoty

1/ V zmysle zákona č. 99/1963 Sb. Občiansky súdny poriadok, rozlišujeme nasledovné procesné lehoty:

ODVOLANIE: sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje,
NÁMIETKY proti zmenkovému alebo šekovému platobnému rozkazu: sa podávajú v lehote troch dní od doručenia zmenkového alebo šekového platobného rozkazu,
DOVOLANIE: je možné podať do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni,
OBNOVA KONANIA: návrh na obnovu konania je potrebné v lehote troch mesiacov od toho času, keď ten, kto obnovu navrhuje, sa dozvedel o dôvode obnovy, alebo od toho času, keď ho mohol uplatniť,
ŽALOBA proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov: sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni,
OPRAVNÝ PROSTRIEDOK proti rozhodnutiam správnych orgánov: sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné,
NÁVRH na začatie konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy: musí byť podaný do 30 dní odo dňa, keď sa osoba dotknutá zásahom o ňom dozvedela, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď k nemu došlo.

2/ V zmysle zákona č. 71/1967 Sb. o správnom konaní (správny poriadok) rozlišujeme nasledovné procesné lehoty:


ODVOLANIE: je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon,
OBNOVA KONANIA: návrh sa musí podať v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia.


3/ V zmysle zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, rozlišujeme nasledovné procesné lehoty:

SŤAŽNOSŤ: sa podáva orgánu, proti ktorého uzneseniu smeruje, a to do 3 dní od oznámenia uznesenia,
ODVOLANIE: sa podáva na súde, proti ktorého rozsudku smeruje, a to do 15 dní od oznámenia rozsudku,
DOVOLANIE: sa podáva na súde, ktorý rozhodol vo veci v prvom stupni, do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia súdu, ak sa podáva dovolanie v neprospech obvineného; ak sa dovolanie podáva v prospech obvineného, podáva sa najneskôr do troch rokov od doručenia rozhodnutia súdu.


4/ V zmysle zákona č. 40/1964 Sb. Občiansky zákonník, rozlišujeme nasledovné lehoty:

PREMLČANIE:

 • premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz,
 • ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti,
 • pri právach na plnenie z poistenia začína plynúť premlčacia doba za rok po poistnej udalosti,
 • práva z prepravy sa premlčujú za jeden rok s výnimkou práv na náhradu škody pri preprave osôb,
 • právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa premlčí, ak sa desať rokov nevykonávalo,
 • právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, sa premlčuje za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť.

HRADA ŠKODY:

 • právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá (tzv. subjektívna lehota),
 • najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla (tzv. objektívna lehota),
 • najneskoršie sa právo na náhradu škody, ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, premlčí za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla.

BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE:

 • právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil
 • najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, odo dňa, keď k nemu došlo
 • najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia, ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, premlčí za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo
 • právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil


5/ V zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníka rozlišujeme nasledovné lehoty:

PREMLČANIE:

 • premlčacia doba je štyri roky, ak zákon neustanovuje pre jednotlivé práva inak,
 • práva vzniknuté zo škody na dopravovaných veciach a z oneskoreného doručenia zásielky voči zasielateľovi a voči dopravcovi sa premlčujú uplynutím jedného roka.


6/ V zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov

 • právo na náhradu škody sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode (tzv. subjektívna lehota),
 • najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí za desať rokov odo dňa, keď bolo poškodenému doručené (oznámené) rozhodnutie, ktorým mu bola spôsobená škoda (tzv. objektívna lehota).


7/ Iné lehoty:

 • lehota na vydanie živnostenského oprávnenia je päť pracovných dní odo dňa, keď bolo ohlásenie živnosti doručené príslušnému orgánu,
 • lehota na vykonanie zápisu obchodnej spoločnosti, resp. zápisu zmien údajov o obchodnej spoločnosti do Obchodného registra je päť pracovných dní od doručenia návrhu na zápis registrovému súdu,
 • lehota na podanie námietok proti oznámeniu o odmietnutí vykonania zápisu údajov do Obchodného registra je 15 dní odo dňa doručenia alebo vydania oznámenia,
 • sťažnosť adresovanú Ústavnému súdu Slovenskej republiky možno podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu,
 • sťažnosť adresovaná Európskemu súdu pre ľudské práva v Štrasburgu musí byť podaná v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté konečné rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti.