Služby

Občianske právo


 • zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred všeobecnými súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi
 • spisovanie listín o právnych úkonoch
 • kompletný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností
 • vymáhanie pohľadávok


Obchodné právo


 • kompletný právny servis pri založení, vzniku, zmenách a likvidácií obchodných spoločností, vrátane bežnej právnej agendy súvisiacej s obchodnou činnosťou spoločnosti
 • vymáhanie pohľadávok
 • vyhotovovanie, revízia a pripomienkovanie zmlúv
 • vypracovávanie právnych stanovísk a analýz
 • účasť na obchodných rokovaniach


Správne právo


 • zastupovanie účastníkov konania pred správnymi orgánmi
 • zhotovovanie podaní, návrhov a opravných prostriedkov


Zastupovanie pred Ústavným súdom


 • zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom SR
 • vypracovávanie písomných podaní na Ústavný súd SR


Zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva


 • reprezentácia občanov Slovenskej republiky v konaní
 • vypracovávanie sťažností a oficiálnych vyjadrení k stanovisku vlády SR


Finančné a daňové právo


 • právne poradenstvo
 • zastupovanie v konaniach o preskúmanie rozhodnutí Ústredného daňového riaditeľstva


Konkurzné právo


 • právne poradenstvo v oblasti konkurzného práva
 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzných konaní
 • zastupovanie veriteľov na prieskumných pojednávaniach
 • zastupovanie veriteľov v incidenčných sporoch
 • spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu